موبایل: ۰۹۱۲۲۱۸۳۶۵۳

۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰

info@pazirik.org

کاخ کرملین

کاخ کرملین نه فقط نماد شهر مسکو، بلکه سمبل کشور روسیه نیز می باشد. کرملین قدیمی ترین قسمت شهر مسکو است. شاهزاده بزرگ یوری در سال 1147 دژ محکمی در مکانی ساخت که در حال حاضر کرملین نامیده می شود. کرملین مجموعه ای از ساختمان های مربوط به قرن پانزدهم تا نوزدهم است که شامل کاخ بزرگ کرملین، اسلحه خانه، ساختمان مجلس سنا، اقامتگاه حاضر رئیس جمهور روسیه، کلیساها می باشد.